Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.meetingkempen.be. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door MeetingKempen*, Grote markt 44, 2300 Turnhout. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto's, beelden, kaarten, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MeetingKempen de informatie op deze website op te slaan (met uitzondering van de informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Als MeetingKempen u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u MeetingKempen tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. MeetingKempen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. MeetingKempen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's door MeetingKempen.

Beoordelingen

Op de website heeft u de mogelijkheid om een beoordeling te schrijven. In alle omstandigheden is het de bedoeling om hierbij constructief te communiceren met de andere bezoekers van de website en geen provocerend of beledigend taalgebruik te hanteren of onjuiste informatie te verstrekken. Wordt dit toch gedaan dan eigent MeetingKempen zich het recht toe om de betreffende informatie van de website te verwijderen. Hierover is geen discussie mogelijk. Bij herhaalde inbreuken zal MeetingKempen de gebruiker permanent blokkeren.

MeetingKempen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de beoordelingen. De beoordelingen meningen en inzichten van derden, niet van MeetingKempen.

Aansprakelijkheid van MeetingKempen

De informatie die wordt aangeboden op deze website maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. MeetingKempen kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website.

MeetingKempen streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan MeetingKempen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact opnemen met meetingkempen@provincieantwerpen.be.

MeetingKempen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. Incorrecte of foutieve gegevens geven in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

MeetingKempen is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Elke beslissing tot het boeken van een logies als resultaat van op deze website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website.

MeetingKempen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

 

 


*MeetingKempen is een submerk van Provincie Antwerpen